رویه ارسال سفارش

سفارش های شما پس از بسته بندی تحویل پیک شکرین داده خواهد شد و با شما هماهنگی انجام می گیرد.