Slider Images

روش آب کاری محصولات شکرین

علمی

11/21/2023, 11:10:56 PM

‫آبــکاری ‬‫پوشــش‬ ‫دهی‬‫ ســطﺢ‬ ‫فلــزی‬ ‫هســت‬ ‫کــه‬ ‫پرداخــت‬ ‫شــده‬ ‫تــا‬ ‫فلــز‬ ‫حالــت‬
‫تزﺋینــی ‬‫بگیــره‬
‫آبــکاری‬‫پیشــینه‬ ‫صــد‬ ‫ســاله‬ ‫داره‬ ‫کــه‬ ‫آبــکاری‬ ‫ُ‬ ‫ش‬‫ــکرین ‬‫بیــش‬ ‫از‬ ‫نیــم‬ ‫قــرن‬
‫ســابقه ‬‫درخشــان‬ ‫در‬ ‫ایــن‬ ‫زمینــه‬ ‫داره‬
‫از‬‫مزایــای‬ ‫آبــکاری‬ ‫می‬ ‫تونیــم‬‫ بــه‬ ‫مهارخوردگی‬ ‫‪،‬‬ ‫پوشــش‬ ‫دادن‬ ‫بــرای‬ ‫تزﺋینات‬
‫اشــیا‬‫‪،‬‬ ‫ســفت‬ ‫و‬ ‫ســﺨت‬ ‫شــدن‬ ‫اشــیا‬ ‫‪،‬‬ ‫محافﻈــت‬ ‫در‬ ‫برابــر‬ ‫تابــش‬ ‫‪،‬‬ ‫کاهــش‬
‫اصطــکاک ‬‫و‬ ‫‪...‬‬ ‫اشــاره‬ ‫کــرد‬
‫آبکاری ‬‫به‬ ‫چند‬ ‫روش‬ ‫انجام ‫میشه‬ ‫‪:‬‬
‫در‬‫یــک‬ ‫روش‬ ‫‪،‬‬ ‫ســطﺢ‬ ‫جامــد‬ ‫بــا‬ ‫ورق‬ ‫فلــزی‬ ‫پوشــیده‬ ‫میشــه‬ ‫و‬ ‫بــرای‬ ‫اتصــال‬
‫اون ‬‫از‬ ‫فشــار‬ ‫و‬ ‫گرمــا‬ ‫اســتفاده‬ ‫میشــه‬
‫در‬‫روش‬ ‫دیگــه‬ ‫‪،‬‬ ‫تکنیــک‬ ‫پوشــش‬ ‫رســوب‬ ‫بﺨــار‬ ‫تحــت‬ ‫خــال‬ ‫و‬ ‫الیــه‬ ‫نشــانی‬
‫پاششــی‬‫ هســت‬